(41) 34 32 446       668 868 868       info@laboratoriumswietokrzyskie.pl
WYNIKI BADAŃ ON-LINE
LABORATORIUM CZYNNE CAŁODOBOWO

koagulologia


APTT – Czas kaolinowo-kefalinowy

APTTczas kaolinowo-kefalinowy lub czas częściowej tromboplastyny po aktywacji. Pozwala on ocenić funkcjonowanie czynników krzepnięcia krwi obecnych w osoczu (wewnątrzpochodny układ aktywacji krzepnięcia). Dodatkowo jest on zależny od czynników biorących udział w powstawaniu trombiny oraz przemiany fibrynogenu (białko osocza krwi) w fibrynę. Wydłużony czas APTT może występować m. in.: podczas niedoborów pojedynczych czynników krzepnięcia (choroby wątroby), niedoborów witaminy K czy leczenia antykoagulantami. Skrócenie czasu APTT może natomiast wskazywać na nadkrzepliwość.


D-dimery

D-dimery – to produkty degradacji fibrynogenu, wykorzystywane w ocenie prawidłowości funkcjonowania mechanizmu hemostazy. Podwyższone wartości D-dimerów są oznaką zwiększonej aktywności procesów krzepnięcia i fibrynolizy. Badanie stężenia D-dimerów służy do diagnozowania zatorowości płucnej, DIC oraz zakrzepicy żył głębokich. Podwyższone wartości tego parametru mogą występować w chorobach wątroby, serca, niektórych nowotworach oraz w ciąży.


Fibrynogen

Fibrynogen – jest jednym z czynników krzepnięcia krwi. W końcowej fazie procesu krzepnięcia przechodzi w białko fibrylarne – fibrynę, które współtworzy skrzep krwi. Badanie fibrynogenu wykorzystuje się m.in. w diagnostyce DIC (zespół rozsianego wewnątrznaczyniowego wykrzepiania) oraz przy długotrwałych krwawieniach o nieznanej etiologii. Obniżony poziom fibrynogenu może być spowodowany m.in.: brakiem produkcji fibrynogenu, chorobami wątroby, niedożywieniem. Podwyższony poziom fibrynogenu występuje podczas ostrych infekcji, w niektórych nowotworach (np. białaczka, ziarnica złośliwa), przy zawale mięśnia sercowego czy udarze mózgu. Oprócz tego podwyższone wyniki fibrynogenu obserwowane są podczas ciąży i miesiączki, jest to jednak zjawisko fizjologiczne.


PT – Czas protrombinowy

PTczas protrombinowy- służy do oceny sprawności układu krzepnięcia krwi zewnątrzpochodnego aktywującego trombinę. Jest to wartość zależna od obecności we krwi: fibrynogenu oraz czynników II, V, VII i X. PT można przedstawić za pomocą trzech parametrów: jakoczas krzepnięcia osocza cytrynianowego po dodaniu chlorku wapniowego z dodatkiem tkankowej tromboplastyny (w sekundach), jako procentowy wskaźnik czasu protrombinowego (wskaźnik Quicka) oraz INR– międzynarodowy współczynnik znormalizowany. Wydłużenie PT może być objawem niedoborów witaminy K (witamina ta jest konieczna do syntezy osoczowych czynników krzepnięcia), może też być objawem uszkodzenia wątroby, niektórych wrodzonych chorób układu krzepnięcia, jak również efektem działania leków przeciwkrzepliwych (np. acenokumarol, heparyna). Skrócony czas protrombinowy może występować m. in.: w zakrzepicy, trombofilii czy okresie okołoporodowym.